Algemene Voorwaarden

MarkerShop
Marker-Shop.nl is een handelsnaam van Engel Repro & Print B.V .welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 31034905.
Adres: Van Persijnstaat 23, 3811 LS Amersfoort
Email:
hello@marker-shop.nl
Tel: +31 (0)85 007 7701

Algemeen

Door een bestelling te plaatsen bij MarkerShop gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden; bevestiging van de klant wordt steeds uitdrukkelijk gevraagd voor het plaatsen van de bestelling. De voorwaarden op het moment van bestellen zijn van toepassing. MarkerShop behoudt zich echter het recht de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen en af te halen op www.marker-shop.nl.

Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. MarkerShop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Het aangeboden assortiment en beschrijvingen worden met de grootste zorg opgesteld, maar kunnen onopzettelijk onvolledig zijn of fouten bevatten. Dergelijke foutieve informatie is niet bindend. Getoonde foto’s zijn louter decoratief en illustratief, de geleverde artikelen zijn zoals beschreven in de omschrijving.

Verkochte artikelen zijn enkel bedoeld voor normaal particulier gebruik. MarkerShop is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik van geleverde artikelen.

Na bestelling ontvangt de klant via e-mail een automatische bestelbevestiging met bestelnummer. Klanten kunnen de status van hun bestelling opvolgen na aanmelden via hun persoonlijke account op www.marker-shop.nl.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. In geval van verschillen tussen beide versies, heeft de Nederlandse versie prioriteit.

Betaling

Alle prijzen aangegeven op de website zijn uitgedrukt in euro (€) en steeds inclusief BTW. Bijkomende kosten – bijvoorbeeld voor levering – worden uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld. Er wordt uitsluitend geleverd na ontvangst van betaling. De bestelling zal geannuleerd worden indien de betaling na 7 dagen niet ontvangen is. De volgende betaalmogelijkheden worden aangeboden zonder meerkost via het beveiligde betaalplatform Mollie:
– iDEAL

Bij vermoeden van een frauduleuze of twijfelachtige bestelling, behoudt MarkerShop zich het recht het betaalde bedrag integraal terug te storten en niet over te gaan tot levering.

Alle artikelen blijven het exclusieve eigendom van MarkerShop tot op het moment van gehele betaling door de klant.

Levering

MarkerShop is gevestigd in Nederland en heeft als primair doelgebied Nederland en bij uitbreiding de Benelux

MarkerShop streeft ernaar om elke bestelling in één enkele levering te voldoen, zonder deelleveringen. Indien de specifieke situatie toch vraagt om deellevering, zal dit afgesproken worden met de klant.

Levering gebeurt in de regel aan huis door een koeriersbedrijf, maar gratis afhaling ter plaatse is mogelijk op afspraak. MarkerShop behoudt het recht te kiezen welk koeriersbedrijf en wijze van verzending gebruikt wordt voor levering. De meest waarschijnlijke keuze is PostNL. Indien de klant een specifieke voorkeur heeft voor een bepaalde koerier of leveringswijze, dan kan hier rekening mee gehouden worden. In desbetreffend geval zal MarkerShop eventuele bijkomende (verzend)kosten doorrekenen aan de klant.

MarkerShop engageert zich om elke bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verwerken en aan te bieden ter verzending, maar deze termijn wordt niet gegarandeerd. MarkerShop is niet aansprakelijk voor vertragingen bij post- of koerierdienst. Bij pakketpost wordt steeds een traceernummer doorgegeven aan de klant om het pakket te volgen. Indien de bestelling niet aangekomen is binnen 14 dagen na betaling, gelieve dan contact op te nemen via het contactformulier op de website of bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. MarkerShop verbindt zich ertoe een deugdelijke verpakking te voorzien voor iedere verzending. Indien het pakket of de inhoud van het pakket zichtbaar beschadigd werd tijdens transport, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met Marker-Shop.

Retours

Volgens de huidige wetgeving heeft de consument een herroepingsrecht van 14 dagen. MarkerShop biedt zijn particuliere klanten echter 30 dagen bedenktijd met de mogelijkheid tot gratis retourneren. Hiertoe moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

– Herroeping is enkel mogelijk voor niet-gebruikte, ongeopende goederen in de originele verpakking.

– De klant verwittigt MarkerShop binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen van de beslissing tot herroeping via het daartoe bestemde formulier. Deze kunt u via ons toegestuurd krijgen.

– Na goedkeuring van herroeping ontvangt de klant via e-mail een retouretiket waarmee de retourzending kosteloos kan gebeuren. De klant kan de goederen ook zelf op het vestigingsadres van MarkerShop afleveren na afspraak.

– De retourzending moet zo snel mogelijk na ontvangst van het retouretiket naar MarkerShop verstuurd worden.

– Na ontvangst en controle van de retourzending zal MarkerShop zo snel mogelijk overgaan tot terugbetaling van het bestelbedrag en eventuele door de klant betaalde verzendkosten indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Terugbetaling gebeurt op dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Garantie

Indien de klant een defect artikel of een artikel met fabricagefouten ontvangen heeft, dan wordt deze gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met MarkerShop om de situatie recht te zetten. MarkerShop zal de wettelijk geldende garantietermijn en -voorwaarden respecteren. Hiertoe dient de klant in het bezit te zijn van het aankoopbewijs.

De garantie is nooit van toepassing op defecten ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering en bij normaal gebruik worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Kosten voor het terugzenden van artikelen onder garantie (geen onderdeel van het herroepingsrecht) zijn ten laste van de klant.

Privacy en cookies

MarkerShop, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, respecteert de Nederlandse wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

De volgende persoonsgegevens worden verzameld door MarkerShop:

– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Aanmeldgegevens
– IP-adres

Persoonsgegevens zullen louter gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling (inclusief betaling en verzending), het voldoen aan een wettelijke verplichting (inclusief boekhouding) en eventueel het versturen van nieuwsbrieven (enkel na inschrijving) en e-mailberichten met relevante informatie betreffende Marker-Shop. Gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij strikt noodzakelijk, zoals adresgegevens nodig voor verwerking van de bestelling. De gegevens zullen bewaard worden zolang de klant een actief account bij MarkerShop heeft.

De klant kan zich op elk moment uitschrijven voor aangemelde nieuwsbrieven. De klant beschikt ook over het wettelijk recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan hij/zij via een schriftelijke aanvraag aan MarkerShop zijn/haar persoonsgegevens corrigeren of laten schrappen. Tot slot is de klant verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar aanmeldgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser ontvangt bij het bezoeken van een website en voor een bepaalde tijd worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. MarkerShop gebruikt enkel functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de webwinkel. Deze cookies bewaren de voorkeuren van bezoekers met als doel gebruiksvriendelijkheid te verhogen (vb. taal, winkelwagen). Voor deze cookies is geen expliciete toestemming van de bezoeker noodzakelijk, maar deze wordt bij het eerste bezoek hiervan op de hoogte gesteld via een zogenaamde cookie banner. Indien in de toekomst toch andere cookies gebruikt zouden worden, zal hier eerst expliciet toestemming van de klant voor gevraagd worden alsook de mogelijkheid om dit te weigeren, voorkeuren te raadplegen en toestemmingen aan te passen.

Voor verdere vragen omtrent privacy en gerelateerde aspecten kan de klant contact opnemen via hello@marker-shop.nl.

Klachten en geschillen

Bij klachten dient de klant contact op te nemen met MarkerShop via het contactformulier of rechtstreeks op hello@marker-shop.nl. MarkerShop streeft ernaar elk bericht binnen de 24u te beantwoorden en zo snel mogelijk een aanvaardbare oplossing te vinden voor beide partijen.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Amersfoort die bij uitsluiting bevoegd is.

Overmacht

MarkerShop kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval deze overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht worden onder meer volgende oorzaken verstaan: elke vreemde oorzaak of omstandigheid die redelijkerwijs niet voorzienbaar is, zoals vertraging en/of nalatigheid bij leveranciers en fabrikanten, storingen in nutsvoorzieningen en internetverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, ziekte en ongevallen. In dit geval wordt getracht een redelijke oplossing voor alle partijen te zoeken, hetzij door terugbetaling van de bestelling, hetzij op andere wijze.

Overige aspecten

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Vragen

Bij algemene of specifieke vragen over producten of diensten kan de klant altijd contact opnemen met MarkerShop via het contactformulier of rechtstreeks op hello@marker-shop.nl. MarkerShop streeft ernaar uw berichten zo snel mogelijk te beantwoorden.

Update: 1 maart 2023